”Vi vill göra det kommunala arbetet roligt, effektivt, hållbart och rättssäkert!”

Kolmodins erbjuder konsulttjänster med inriktning mot kommunala verksamheter, främst inom myndighetsutövning och äldreomsorg samt funktionsstöd.

Uppföljning av hemtjänstutförare enligt LOV

Vi hjälper till med att följa upp era utförare av hemtjänst, både sedvanlig avtalsuppföljning som görs utifrån ert förfrågningsunderlag, men även i syfte att hitta fusk och oegentligheter. Återrapportering kan ske i rapportform eller också hjälper vi till att skriva tjänsteutlåtande och beslutsunderlag för nämnd, för att fatta beslut om eventuella sanktioner som ni finner lämpliga, utifrån vad som hittas. Tillgång till era eventuella tidsregistrerings-system och verksamhetssystem garanterar det bästa resultatet.

Chefsstöd/mentorskap/coachning
Vi kan agera stöd åt ny chef i kommunal verksamhet, eller till chef som vill vidareutvecklas och behöver stöd eller coachning med fokus på personlig hållbarhet.

Kvalitetsledningssystem
SOSFS 2011:9. Vi tar fram riktlinjer och rutiner och mallar för egenkontroll, avvikelsehantering och uppföljning för just er verksamhet.

Handledning
Professionsutvecklande handledning för grupper. Lagom för grupper på ca 5-7 personer.

Verksamhetsgenomlysning
Vi genomför genomlysningar av verksamheter genom processkartläggning, intervjuer, ärendegranskning m.m.

Utveckling ledningsgrupp
Vi jobbar med er ledningsgrupp, i kombination med DISC-analys om så önskas, vi coachar team eller individer i kombination med detta.

Interim chef
Anna kan gå in som interim chef, då främst inom äldreomsorgen eller på myndighetssidan (SoL och LSS).

Naturligtvis anpassar vi våra insatser till precis det ni behöver. Alla tjänster vi utför genomsyras av en strävan efter arbetsglädje för att skapa effektivitet, hållbarhet och kvalitet i den kommunala verksamheten, naturligtvis i förhållande till gällande lagstiftning.

Anna, som driver Kolmodins, är socionom och har en bred erfarenhet från kommunal verksamhet, främst inom äldreomsorg och funktionsstöd. Hon har arbetat ”från ax till limpa” och varit biståndshandläggare inom äldreomsorgen, chef inom hemtjänsten (även på särskilt boende) och myndighetschef för handläggare inom äldreomsorgen, socialpsykiatri och LSS, men också implementationskonsult på Time Care (schema och bemanning).

Mer om Anna Kolmodin.